Česky English
   
  E-shop >> Obchodní podmínky
   

  Pravidla a obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu společnosti TERRA computer systems s.r.o. Jejich platnost je do vydání nových obchodních podmínek.

  Podmínky specifikují práva a povinnosti prodávajícího, společnosti TERRA computer systems s.r.o. se sídlem Olomoucká 81, 627 00 Brno, IČ: 60722193, DIČ: CZ60722193, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 16624 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, č.513/1991 Sb., je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č.40/1964 SB.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.)

   

  Objednávka a uzavření smlouvy

  Odesláním objednávky zboží dle výběru, potvrzuje kupující závaznost své objednávky a souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu. K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází odesláním objednávky kupujícím a jejím potvrzením emailem od prodávajícího. Prosím, věnujte pozornost správnému uvedení své emailové adresy. V případě, že do 24hod. neobdržíte potvrzení Vaší objednávky na Vámi uvedený email, neprodleně kontaktujte prodávajícího.

   

  Cena zboží, poplatky

  Cena za zboží je zobrazována u každé z položek a odpovídá balení (např.média balena po 100ks,50ks apod.). V případě,že se na konkrétní položku vztahuje množstevní sleva dle platného ceníku, je Vám tato sleva potvrzena v potvrzujícím emailu od prodávajícího.

  V případě, že se na Vámi vybrané zboží vztahují poplatky na ekologickou likvidaci elektrospotřebičů dle novely 7/2005 Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a/nebo autorské poplatky dle novely vyhlášky č.488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn za tyto přístroje a nosiče dle  zákona č. 121/2000 Sb.  v platném znění, jsou tyto poplatky účtovány na dokladech jako samostatná položka.

  Cena dopravy je kupujícímu sdělena při potvrzení jeho objednávky a je závislá na aktuálním ceníku dopravce. V případě hodnoty objednaného zboží 10.000,--Kč a výše bez DPH není dopravné a balné účtováno s výjimkou nadrozměrných nebo váhově převyšujícíh limity dopravce zásilek. V tom případě prodávající konzultuje možný způsob dopravy a jeho cenu s kupujícím. V případě osobního odběru není dopravné a balné účtováno. 

   

  Potvrzení objednávky

  Potvrzení Vaší objednávky Vám bude zasláno na Vámi uvedenou emailovou adresu do 24hod. od odeslání objednávky. V případě,že toto potvrzení v uvedené lhůtě neobdržíte, neprodleně kontaktujte prodávajícího.

   

  Zrušení objednávky

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit celnou nebo část objednávky v těchto případech

  - zboží je dlouhodobě nedostupné

  - zboží se již nevyrábí nebo nedodává

  - nebyla-li platba za zboží, u kupujícího, platícího převodem na bankovní účet prodávajícího, připsána na účet prodávajícího do 5 kalendářních dnů.

  Ve všech výše uvedených případech bude prodávající kupujícího informovat emailem nebo telefonicky pro dohodnutí následujícího postupu. Jestliže kupující již za zboží zaplatil převodem a prodávající jej nebude schopen dodat, budou částka převedena zpět na účet, ze kterého prodávající částku obdržel a to do 3 pracovních dnů.

  Kupující může svou objednávku stornovat bez jakýchkoli sankcí v den jejího odeslání. V případě, že zboží není k dispozici skladem a prodávající není schopen jej odeslat do 7 pracovních dnů (není-li sjednáno jinak), je povinnen na tuto skutečnost upozornit kupujícího a sjednat s ním jiný termín. Není-li prodávající schopen odeslat zboží do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky, má kupující právo svou objednávku jednostranně zrušit - písemným vyrozumněním prodávájícího. Stejně tak v případě, že prodávájící neupozorní kupujícího, že zboží nebude moci odeslat do 7 dnů od obdržení objednávky (není-li uvedeno jinak), má kupující po uplynutí této doby právo svou objednávku zrušit. 

   

  Vyřízení objednávky, doručení a převzetí objednaného zboží

  Prodávající doručuje zboží pouze po České republice. Objednávky, které by měly být zaslány mimo území ČR, je třeba zaslat přímo na obchodní oddělení společnosti TERRA computer systems s.r.o a odpovědný pracovník Vás bude kontaktovat pro další postup.

  Zboží dodá prodávající nejpozději do 7 pracovních dnů od objedbnání, není-li dohodnuto s kupujícím jinak.

  Zboží je zasíláno Českou poštou nebo přepravní společností General Parcel (GEIS), je také možné si zboží vyzvednout osobně na naší adrese Olomoucká 81, 627 00 Brno v otevírací době obchodního oddělení.

  Kupující je povinnen na základě odeslané objednávky zboží převzít a zaplatit. V případě nesplnění této povinnosti je prodávající oprávněnpožadovat po kupujícím náhradu prokazatelně vynaložených nákladů - cena přepravy.

  Tato povinnost se nevztahuje na viditelné poškození zásilky.

  Kupující je povinnen při předání zkontrolovat stav zásilky spolu s dopravcem podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo viditelně poškozené zásilky. Je také povinne sepsat s dopravcem škodní protkol. Odmítnutí poškozené nebo neúplné zásilky oznámí kupující prodávajícímu do 24hod.e-mailem nebo faxem spolu se zasláním kopie škodního protokolu.

  Pokud kupující stvrdí svým podpisem na přepravním listu dopravci převzetí neúplné nebo viditelně poškozené zásilky, není na dodatečné reklamace z uvedených důvodů žádný nárok.

   

  Platba za zboží

  Hotově - při převzetí zboží na adrese prodávajícího

  Dobírkou - kupující zaplatí hotově při dodání zboží dopravcem

  Úhradou proforma faktury - zboží je odesláno po připsání částky na účet prodávajícho

  Převodem  k datu splatnosti vystavené faktury- pouze pro naše obchodní partnery

   

  Odstoupení od smlouvy ze strany ze strany spotřebitele (kupujícího)

  - vrácení zboží bez udání důvodu: podle Zákona č.367/2000 ze dne 14.9.2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno postupovat podle níže uvedených pokynů a v daném pořadí:

  a) kupující odešle e-mail nebo dopis na adresu prodávajícího ve znění:"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č.(= číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet č. ..... Datum, podpis (věnujte, prosím pozornost správnosti čísla účtu, prodávající nenese žádnou odpovědnost za chzbně uvedené číslo účtu kupujícím).

  Upozornění: písemné odstoupení od smlouvy musí prodávající obdržet nejpozději 14.den od převzetí plnění (dodání zboží), nestačí tedy toto odstoupení 14.den odeslat.

  b) kupující zboží doručí na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoškozené, nejevící známky užívání, kompletní a s kopií dokladu o koupi.

  Zboží,zaslané kupujícím (z důvodu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato. Doporučujeme Vám zásilku pojistit.

  Možnost odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě se nevztahuje na:

  a) dodávku zboží,upraveného na přání kupujícího či na zboží, objednané speciálně a výslovně na jeho přání

  b) dodávku spotřebního zboží (nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebovaná část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí).

  c) na dodávku zboží nebo služeb, cenově závislých na výchylkách finančního trhu nezávisla na vůli prodávajícího.

  Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží na základě odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě, zašle prodávající peníze za zboží převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30pracovních dnů po fyzickém převzetí zboží.

  V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude moci akceptovat "odstoupení od smlouvy" a zboží bude vráceno na náklady kupujícího ypět kupujícímu. Prodávající je oprávně účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

   

  Reklamace zboží

  Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré prodávajícím nabízené zboží, zákonná záruční lhůta 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Reklamace se řídí reklamačním řádem prodávajícího, proto doporučujeme se s tímto reklamačním řádem před koupí seznámit.

   

  Ochrana osobních údajů

  Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí Zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními platnými právními předpisy ČR. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, použité pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou distribuce a platebního styku ve vztahu k dodávanému zboží.

   

  Ostatní

  Obrázky produktů mají informativní charakter, technické specifikace se mohou změnit bez výsleovného upozornění.

   

  Závěrečná ustanovení

  Platnost těchto obchodních podmínekje závazná ve znění, uveřejněném v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po jejím potvrzení a nabytí platnosti kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

   

   

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15.6.2009

   

   

   

  TERRA computer systems

  737 211 680 (pevná)
  737 211 683 (mobil)

  E-Shop
  Registrace software


   

  Aktuality

  DVD CMC Taiyo Yuden voděodolné média jsou po menší pauze opět skladem.
  Duplikátor Omega 2024 nově s OS WIN10. Drobnýma změnama prošel i kryt duplikátoru, nyní je opatŘen bezpečnostním zámkem.
  5.2.2024
  Pošetka na CD
  Výprodej plastových obálek na 1 CD. Výce info na obchod@terra.cz
  Akce -10% na archivační duplikátor. Alpha RACK včetně operačního software . Více na obchod(a)terra.cz
  Lithiové baterie o kapacite 3800 mAh naleznete nově v našem eshopu.
   
  E-shop >> Obchodní podmínky
  Powered by FlexiWeb