Česky English
   
  Obchod >> Všeobecné obch. podmínky
   

  Všeobecné obchodní podmínky

  Pro lepší orientaci v problematice obchodních vztahů Vám předkládáme soubor základních pravidel mezi firmou TERRA computer systems a jejími obchodními partnery.

  I. Objednávka zboží
  Objednávka zboží je jednostranný, zpravidla písemný, úkon kupujícího, adresovaný prodávajícímu. Objednávky je možné zasílat e-mailem, faxem nebo poštou, příp. objednávat telefonicky.
  U objednávek uvádějte, prosím, následující
  - úplný název kupujícího
  - kontaktní osobu včetně spojení
  - fakturační a dodací adresu, jsou-li odlišné
  - IČ a DIČ
  - název zboží, příp. jeho kód
  - požadovaný termín a způsob odběru

  V případě objednávek duplikačních služeb požadujeme také Vaše Prohlášení o vlastnictví práv k šíření těchto dat.

  II. Potvrzení objednávky - kupní smlouva
  Potvrzená objednávka je jednostranný písemný právní úkon prodávajícího, zpracovaný ve formě textového produktu jeho informačního systému, kterým informuje kupujícího o přijetí objednávky.
  Na základě objednávky je pracovníkem našeho obchodního oddělení vystaven doklad Přijatá objednávka. Zde je uvedeno zboží, cena, termín a potvrzený způsob dodání. Tento doklad Vám slouží pro kontrolu, zda Vaše objednávka byla správně zaevidována V případě nesrovnalosti kontaktujte ihned naše obchodní oddělení.

  III. Faktura - daňový doklad
  Faktura je jednostranný právní úkon prodávajícího, který dále slouží jako platební a daňový doklad. Faktura je považována za uhrazenou v den připsání příslušné částky na účet naší společnosti.

  IV. Platební podmínky
  Standardní platební podmínky jsou platba v hotovosti nebo platba předem na běžný účet na základě zaslané proforma faktury.
  Odběr zboží na fakturu s dohodnutou splatností je možný pouze na základě dohody se zodpovědným pracovníkem naší firmy.

  Zboží se stává majetkem odběratele až po jeho úplném zaplacení dodavateli. Špatná funkčnost nebo nefunkčnost dodaného zboží není důvodem pro krácení platby dodavateli. Tyto potíže mohou být řešeny pouze jako standardní reklamace.

  a) platba v hotovosti - ve firmě TERRA computer systems
  Tento způsob platby je používán při odběru zboží přímo v sídle firmy u zákazníků, kteří nemají dohodnutou platbu na základě vystavené faktury. V obchodním oddělení je zákazníkovi vystavena faktura-daňový doklad a pokladní doklad o zaplacení. Na základě těchto dokladů je možné si vyfakturované a zaplacené zboží ihned vyzvednout.

  b) platba dobírky - poště nebo přepravní firmě
  Tento způsob platby je určen především pro mimobrněnské zákazníky. Na základě objednávky je zákazníkovi naším obchodním oddělením vystavena faktura a zboží odesláno poštou nebo přepravní firmou. Po doručení dodávky na místo určení převezme pošta nebo dopravní firma od zákazníka částku v hotovosti. Tím se faktura považuje za zaplacenou. Dodací list i faktura jsou přiloženy k zásilce.

  c) platba převodem na základě zaslané proforma faktury
  Týká se zákazníků, kteří nechtějí nebo nemohou zboží zaplatit hotově při převzetí a nemají s naším obchodním oddělením dohodnutou platbu faktury se splatností. Na základě objednávky je zákazníkovi naším obchodním oddělením vystavena proforma faktura s vyznačeným bankovním účtem. Na jejím základě se rezervuje zboží a to po dobu 7dnů. V případě, že do vypršení této lhůty nebude částka připsána na náš účet, je rezervace zrušena. Podkladem pro expedici zboží je připsání částky na náš účet. Zboží je možno expedovat přepravní firmou na udanou adresu nebo si jej osobně vyzvednou v sídle firmy.
  Naše firma je s bankou propojena elektronicky a tím je zrychlen i tok informací ohledně uhrazení fakturované částky.

  d) platba faktury s dohodnutou splatností
  U zákazníků, kteří mají s obchodním oddělením dohodnutý odběr zboží na fakturu, je společně se zbožím dodána faktura s vyznačenou splatností - standardně 7 dnů. Zákazník je povinen provést úhradu na náš účet v době splatnosti. Při platbě bankovním převodem se v souladu s obchodním zákoníkem datem splatnosti rozumí datum připsání platby na běžný účet firmy TERRA. Při platbě je nutno uvádět jako variabilní symbol číslo faktury, ke které se platba vztahuje.
  Při nedodržení lhůty splatnosti bude další odběr možný pouze v hotovosti nebo na základě uhrazené proforma faktury.

  V. Dodací podmínky
  Zboží je možno odebrat osobně v sídle firmy, poštou nebo prostřednictvím přepravní služby.

  Osobní odběr - v sídle firmy, povozní doba expedice je shodná s provozní dobou obchodního oddělení

  Poštou - tímto způsobem je zasíláno především zboží na dobírku.
  Dopravné (dle sazebníku České pošty) a balné je účtován ve faktuře společně se zbožím. Objednávka je expedována v tentýž den za předpokladu, že je zboží objednáno nejpozději do 12,00hod. V jiném případě je expedice následující den.

  Přepravní službou na základě smluvního kontraktu s přepravní společností Geis využíváme prioritně tohoto přepravce. Expedice k odběrateli je zajištěna do 24hod. v případě, že je objednávka doručena do 12,00 hod. Po této době nejsme schopni 24hod.lhůtu garantovat.
  Ceny za dopravu se řídí smluvními podmínkami s přepravcem a nyní činí 165,--Kč za balík do 5kg. V případě dodávky zboží za 15000,--Kč bez DPH a nejedná-li se o rozměrově a váhově nadměrný náklad, je doprava zdarma.
  V případě dodávky na dobírku je ceně dopravného účtováno 185,--Kč za balík do 5kg.

  Po obdržení zásilky je nezbytné neprodleně zkontrolovat počet ks dodaného zboží, správnost druhu dodaného zboží proti faktuře či dodacímu listu a vaší objednávce, úplnost jednotlivých produktů. Při zjištění jakýchkoli odchylek neprodleně kontaktujte naše obchodní oddělení.
  Firma TERRA computer systéme neručí za jednání třetí strany- pošty nebo přepravní společnosti-, tzn.že nenese odpovědnost za škody vzniklé pozdním dodáním ze strany přepravce nebo škody způsobené předem přepravy. Náhradu škody způsobené během přepravy je třeba neprodleně nárokovat na přepravci.

  VI. Vrácení zboží
  Pokud chce kupující z jakéhokoliv důvodu (reklamace, storno od zákazníka) vrátit zboží do TERRA, může tak učinit pouze po předchozím schválení odpovědným pracovníkem servisu nebo obchodního oddělení. Zboží může být vráceno pouze poté, co mu příslušný pracovník přidělí tzv. RMA číslo. K vracenému zboží je bezpodmínečně nutné přiložit vyplněný formulář pro reklamaci zboží a průvodní dopis, ve kterém je vysvětlen důvod a uvedeno jméno pracovníka servisního nebo obchodního oddělení se kterým bylo vrácení dohodnuto. Zboží je možné vrátit pouze v původním balení s neporušeným obalem od výrobce (neporušená fólie, obal disket, CD, u duplikační techniky neporušená pečeť apod.). Pokud je obal jakýmkoli způsobem porušen (potrhán, popsán, přelepen apod.), má TERRA právo vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50 % z hodnoty zboží, případně zboží vůbec nepřijmout zpět. Vratné číslo musí být zřetelně uvedeno na obalu tak, aby k jeho zjištění nebylo třeba zásilku rozbalovat.

  Kupující nemá v žádném případě nárok na vrácení zboží do TERRA, nejedná-li se o oprávněnou reklamaci. TERRA si vyhrazuje právo akceptovat vracení zboží výhradně na základě svého uvážení. Při vrácení zboží má TERRA právo kupujícímu vyúčtovat smluvní pokutu do výše 10 % z ceny vrácených produktů plus případné další náklady TERRA, pokud takové vzniknou. Minimální poplatek při vrácení zboží je stanoven na 200,- Kč.
  Přidělení RMA čísla ze strany TERRA je nutné i v případě reklamace, stejně tak jako vyplnění formuláře pro reklamaci zboží, který musí být přiložen ke zboží. Zboží lze zaslat do TERRA na vlastní náklady poštou, případně dopravní službou. TERRA si vyhrazuje právo nepřijímat žádné nevyplacené zásilky.
  Pokud dojde k neoprávněné reklamaci, vyhrazuje si TERRA právo účtovat manipulační poplatek až do výše 10 % ceny reklamovaného zboží plus další náklady (např. na dopravu). Minimální poplatek za neoprávněnou reklamaci je 200,- Kč. Podmínky reklamace řeší
  Záruční a reklamační podmínky v aktuálním znění

  VII. Osobní údaje
  Osobním údajem se rozumí jakýkoli údaj, týkající se určeného nebo určitelného fyzického subjektu.
  TERRA computer systéme používá poskytnuté osobní údaje k tomu, aby mohla služby pro zákazníky poskytnout co nejkomplexněji. Tyto údaje jsou použity pouze pro podporu zákaznického vztahu s TERRA a nejsou poskytovány žádnému dalšímu zpracovateli. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a podpisem Přijaté objednávky či faktury subjekt souhlasí s jejich zpracováním ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnuté osobní údaje jsou používány k tomu, aby TERRA mohla uspokojit co nejrychleji a kvalitně objednávky svých partnerů, co nejlépe s partnerem komunikovat, poskytovat mu podporu, aktuální informace příp. řešit pohledávky a závazky. Zpracování osobních údajů provádí výhradně TERRA, automatizovaně a svými zaměstnanci. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu jejich zpracování, po uplynutí této doby je toto možné pouze pro účely statistické a pro účely archivnictví.

   

  TERRA computer systems

  737 211 680 (pevná)
  737 211 683 (mobil)

  E-Shop
  Registrace software


   

  Aktuality

  20.12.2023
  Vánoční svátky
  Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o planované dovolené 23.12. - 1.1.2024 a přejeme krásné svátky. Budeme se na vás opět tešit 2.1.2024
  Akce -10% na archivační duplikátor platí do prosince 2023. Alpha RACK včetně operačního software a řídící software zdarma. Více na obchod(a)terra.cz
  Voděodolná média jsou nyní k dispozici v nové verzi tiskové vrstvy v bílé matné variantě. Výrazně sytější barvy a větší stálost potisku.
  Duplikátor Omega pro malé série je skladem do vyprodání zásob. Dodávka zahrnuje kompletní systém na duplikaci CD/DVD včetně operačního a řídícího software.
  Jako náhrada za média JVC, dříve Taiyo Yuden nabízíme média CMC vyráběny stejnou technologií ale nyní pod novým názvem CMC. Naleznete je na našem e-shopu.
   
  Obchod >> Všeobecné obch. podmínky
  Powered by FlexiWeb