Česky English
   
  Obchod >> Záruka a reklamace
   

  Záruční a reklamační podmínky

  I.
  Kupující je povinen zboží dodané TERRA prohlédnout okamžitě po převzetí zboží od TERRA nebo od dopravce. V případě doručování dopravcem je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal nebo originální páska nebo u paletových zásilek nesouhlasí počet balíků na paletě, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, příp. odmítnout převzít zásilku jako celek. Zprávu o vadách je kupující povinen do 2 dnů zaslat TERRA. Stejná povinnost platí u kupujícího pro kontrolu věcného obsahu zásilky. Jde-li o zevně neznatelné poškození či neúplnost zásilky zjištěnou až po jejím převzetí je kupující povinen sdělit tuto skutečnost do dvou dnů po převzetí TERRA a dopravci, který se může o pravděpodobné příčině poškození u kupujícího přesvědčit a případně sepsat dodatečně zápis.

  II.
  Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí. Vady, které existovaly při převzetí zboží, avšak projevily se až později, je kupující povinen reklamovat u TERRA bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou byl povinen uskutečnit dle bodu I.

  III.
  Oznámení o zjištěných zjevných vadách musí kupující reklamovat u TERRA písemně ve lhůtách uvedených v bodu I nebo II tohoto dokumentu.zboží. V písemném oznámení o vadách (reklamaci) je nutno popsat zjištěné vady tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.
  Reklamace zboží v záruce se řeší opravou, není-li tato možná výměnou za zboží stejných parametrů. Není-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické pak za zboží parametrů lepších. V případě kdy oprava nebo výměna reklamovaného zboží již není možná je TERRA povinna vystavit kupujícímu dobropis ve výši aktuální nákupní ceny ekvivalentního produktu či produktu, který je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu.

  IV.
  Výše uvedená pravidla pro reklamaci platí shodně jak pro reklamaci vad dodaného zboží, za něž TERRA odpovídá v rámci zákonné odpovědnosti , tak pro reklamaci vad zboží na které poskytla TERRA záruku.

  V.
  K písemné reklamaci je nutné ve všech případech přiložit kopii faktury nebo jiného daňového dokladu a dodací list včetně kompletního balení reklamovaného zboží tj. reklamované zboží musí být v originálním obalu včetně manuálů, instalačních médií a záručního listu, byl-li na reklamované zboží vystaven.
  NEZAPOMEŇTE SI VYŽÁDAT RMA ČÍSLO!

  VI.
  Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které TERRA odpovídá v rámci zákonné odpovědnosti, musí kupující uplatnit nejpozději do konce lhůty stanovené v rámci zákonné odpovědnosti, a v případě reklamace vad zboží, na které poskytla TERRA záruku, musí být vady reklamovány nejpozději do konce stanovené záruční doby.

  VII.
  Záruční doba začíná plynout dnem dodání zboží.
  Délka záruční doby je pro jednotlivé produkty vyznačena na dodacím listu/faktuře. U některého zboží (díla) je možno zakoupit prodloužení délky záruky, přičemž obsah a podmínky se řídí smluvním ujednáním o rozšíření záruky.
  Záruční doba zboží opraveného či vyměněného v reklamačním řízení dobíhá podle délky záruky původního zboží, přičemž doba od uplatnění řádné reklamace do jejího vyřízení se do této doby nezapočítává. Původní doba záruky a její ukončení platí i pro případy, kdy došlo v rámci reklamačního řízení k vyřízení reklamace výměnou za zboží s jiným sériovým číslem.
  V žádném případě TERRA neodpovídá za nevhodný výběr zboží provedený kupujícím nebo za poškození produktu neodborným zásahem z jeho strany, za vady zboží vzniklé: použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu, počítačovými viry, používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám kancelářského prostředí, nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami, neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží zapojením do el. sítě neodpovídající příslušné ČSN.

  VIII.
  U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií nebo poškozenou dokumentaci. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečeti aj.) se uživatel (kupující) stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit TERRA.

  IX.
  TERRA nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktu nebo jeho nekompatibility s jinými produkty, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  X.
  Pro vrácení zboží TERRA je nutné vyplnit reklamační protokol, který v případě reklamace posílá kupující zpět současně se zbožím. Na obalu zásilky s vraceným zbožím musí být viditelně napsáno RMA číslo, které kupujícímu přidělí servisní oddělení TERRA.

  XI.
  Pro ostatní neupravené otázky platí ustanovení platných právních předpisů

   

  TERRA computer systems

  737 211 680 (pevná)
  737 211 683 (mobil)

  E-Shop
  Registrace software


   

  Aktuality

  DVD CMC Taiyo Yuden voděodolné média jsou po menší pauze opět skladem.
  Duplikátor Omega 2024 nově s OS WIN10. Drobnýma změnama prošel i kryt duplikátoru, nyní je opatŘen bezpečnostním zámkem.
  5.2.2024
  Pošetka na CD
  Výprodej plastových obálek na 1 CD. Výce info na obchod@terra.cz
  Akce -10% na archivační duplikátor. Alpha RACK včetně operačního software . Více na obchod(a)terra.cz
  Lithiové baterie o kapacite 3800 mAh naleznete nově v našem eshopu.
   
  Obchod >> Záruka a reklamace
  Powered by FlexiWeb